INFORMACJE:
  DLA DZIECI
  DLA DOROSŁYCH
 
    GALERIA
  Cała Polska Czyta
  Dzieciom

  Klub Przyjaciół
  Misia Uszatka

  Lekcje Biblioteczne

  O NAS
  ZBIORY
  PLACÓWKI
  REGULAMINY
  HISTORIA
  DKK
  Notatnik Rawski
  Zaproponuj książkę
  LINKI
  KONTAKT
 
  KATALOG ZBIORÓW  Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

- Data publikacji strony internetowej: 2005-11-15
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-11-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.
- Brak możliwości zmiany kontrastu.
- Strona zawiera pliki PDF, DOC itp.
- Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tobiasz Brudzyński.
- E-mail: mbprawa4@wp.pl
- Telefon: 46 814 36 47

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej
- Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 7
- E-mail: mbprawa4@wp.pl
- Telefon: 46 814 36 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 7
Do budynku prowadzi jedno wejście. Z lewej jego strony można wjechać wózkiem pod arkady do wejścia. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Budynek wyposażony jest w platformę dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze, po lewej stronie od platformy dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak


22.09.2020


 
GOŚCI: 1275540 / 0
LOGOWAŃ: 31438 / 53
ZAMÓWIENIA: 32

Uruchomienie strony: 15.11.2005, aktualizacja: 01.12.2021.
Czas generowania: 0.0133 s.
All rights reserved Copyright and Design 2005,